Thêm/Sửa Séc chuyển khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Tiền gửi ngân hàng > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ kế toán Tiền gửi ngân hàng phát sinh > Séc chuyển khoản >

Thêm/Sửa Séc chuyển khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Lập và in phiếu chi khi phát sinh nghiệp vụ chi tiền bằng chuyển khoản của đơn vị.

image147

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Người nhận

Chọn người nhận tiền trong danh sách.

Họ tên

Họ tên của người nhận

Số CMND

Số chứng minh nhân dân của người nộp tiền

Địa chỉ

Địa chỉ của người nộp tiền

Diễn giải

Lý do nộp tiền

TKNH

Chọn các tài khoản ngân hàng đã khai báo trong danh mục

Kèm theo

Những thông tin đi kèm với Séc

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong Séc sẽ được lên sổ sách, báo cáo

Ngày CT

Ngày chứng từ , tức ngày mà Séc được lập

Số CT

Số Séc

Số bảng kê

Số của bảng kê chứa Séc này

Cách thao tác

*     Thêm mới một Séc

-       Kích chuột vào biểu tượng image119 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới.

-       Nhập thông tin về đơn vị trả tiền và đơn vị nhận tiền.

-       Chọn ngày của Séc và ngày hạch toán. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày Séc.

-       Nhập số Séc.

-       Nhập số chứng từ gốc

-       Nhập hoặc chọn quyết định thi hành án bằng cách nhấn nút image120 ở cột Quyết định.

-       Nhập nội dung của nghiệp vụ phát sinh vào cột Diễn giải.

-       Nhập nội dung cột Loại  giá trị bằng cách nhấn nút image120 ở cột Loại giá trị.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Nợ bằng cách nhấn nút image120 ở cột TK Nợ. Ở đây hệ thống đã mặc định TK Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Có bằng cách nhấn nút image120 ở cột TK Có.

-       TK Có là TK 112, NSD có thể thay đổi mặc định này trong Danh mục\Tài khoản ngầm định.

-       Nhập số tiền của nghiệp vụ phát sinh vào cột Nguyên tệ. Chương trình sẽ từ động tính ra số tiền trên cột Số tiền

-       Nhập hoặc chọn Loại tiền bằng cách nhấn nút image120 ở cột Loại tiền

-       Nhập hoặc chọn Tỷ giá bằng cách nhấn nút image120 ở cột Tỷ giá

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút image120 ở cột Mã thống kê

-       Kích chuột vào biểu tượng image134 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

* Sửa một Séc

-       Kích chuột vào biểu tượng image122 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image123 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image134 để lưu thông tin vừa sửa.

Xem thêm:

-       Danh sách Séc chuyển khoản

-       Xóa Séc chuyển khoản

-       Xem, in chứng từ chuyển khoản

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.