Phiếu xuất kho

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Tài sản – Tang vật > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ phát sinh >

Phiếu xuất kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Cho phép NSD lập nhanh Phiếu xuất kho tài sản tang vật. Tạo thuận lợi cho NSD trong quá trình hạch toán, quản lý chứng từ và lập sổ sách, báo cáo tài chính.

image163

Cách thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Tài sản – Tang vật\Xuất kho.

Xem thêm:

-       Danh sách Phiếu xuất kho

-       Thêm/Sửa Phiếu xuất kho

-       Xóa Phiếu xuất kho

-       Xem, in chứng từ xuất kho

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.