Phiếu điều chỉnh hàng tồn kho

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Tài sản – Tang vật > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ phát sinh >

Phiếu điều chỉnh hàng tồn kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Cho phép NSD Thực hiện việc điều chỉnh hàng tồn kho về mặt số lượng hoặc giá trị giữa sổ sách và thực tề kiểm kê trong kho.

Các nghiệp vụ được ghi chép trên màn hình này

*   Tài sản tang vật phát hiện thừa chờ xử lý

* Ví dụ

Ngày 02/11/2010, phát sinh hoạt động kiểm kê hàng tồn kho và phát hiện tài sản MOTO_01 bị thừa so với số liệu trên sổ sách.

Khi đó kế toán sẽ tiến hành hoạt động điều chỉnh tồn kho.

* Giao diện nhập liệu trên phần mềm

image170

Tại màn hình thêm mới chứng từ chuyển kho, NSD thực hiện:

-       Chọn kho tài sản tang vật  có phát sinh tài sản thừa khi kiểm kê. (VD: Kho 1141).

-       Nhập ngày tiến hành kiểm kê. (VD: 02/11/2010).

-       Kích chọn tài sản và nhập số lượng kiểm kê thực tế vào cột Số lượng kiểm kê

-       MOTO_01                    Số lượng: 1                  

-       Sau khi nhập xong, nhấn vào nút <<Điều chỉnh>>.

-       Chương trình đưa ra câu thông báo “ Kiểm kê hoàn thành, nếu kiểm kê thiếu vào xuất kho, nếu kiểm kê thừa vào nhập kho để xem chi tiết”

-       NSD quay lại màn hình danh sách Phiếu nhập kho để kiểm tra lại chứng từ điều chỉnh kho vừa thực hiện:

image171

*   Tài sản tang vật phát hiện thiếu chờ xử lý

* Ví dụ

Ngày 31/03/2011, phát sinh hoạt động kiểm kê hàng tồn kho và phát hiện tài sản XM_WARE S bị thiếu so với số liệu trên sổ sách.

Khi đó kế toán sẽ tiến hành hoạt động điều chỉnh tồn kho.

* Giao diện nhập liệu trên phần mềm

image172

Tại màn hình thêm mới chứng từ chuyển kho, NSD thực hiện:

-       Chọn kho tài sản tang vật  có phát sinh tài sản thừa khi kiểm kê. (VD: Kho 1141).

-       Nhập ngày tiến hành kiểm kê. (VD: 31/03/2011).

-       Kích chọn tài sản và nhập số lượng kiểm kê thực tế vào cột Số lượng kiểm kê

-       XM_WARE S                  Số lượng: 9                

-       Sau khi nhập xong, nhấn vào nút <<Điều chỉnh>>.

-       Chương trình đưa ra câu thông báo “ Kiểm kê hoàn thành, nếu kiểm kê thiếu vào xuất kho, nếu kiểm kê thừa vào nhập kho để xem chi tiết”

-       NSD quay lại màn hình danh sách Phiếu xuất kho để kiểm tra lại chứng từ điều chỉnh kho vừa thực hiện:

image173

*   Cách thực hiện điều chỉnh tồn kho

image174

-       Vào menu Nghiệp vụ\Tài sản – Tang vật\Điều chỉnh tồn kho, xuất hiện hộp hội thoại cho phép NSD thực hiện việc điều chỉnh tồn kho.

-       NSD có thể thực hiện điều chỉ cho tất cả các kho hoặc theo từng kho.

-       Chọn ngày kiểm kê

-       Chương trình đang mặc định điều chỉnh theo số lượng.

-       NSD nhập số lượng kiểm kê  và từng vật tư có phát sinh điều chỉnh

-       Sau đó nhấn vào nút <<Điều chỉnh>>, phần mềm sinh ra hộp thoại nhập ngày của chứng từ sinh ra từ chứng từ điều chỉnh.

-       Đóng hộp hội thoại Điều chỉnh tồn kho lại, sau đó NSD quay lại màn hình danh sách chứng từ nhập kho hoặc xuất kho để kiểm tra lại thông tin ghi nhận việc điều chỉnh giá trị tồn kho

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.