Phiếu xác định tiền, tài sản

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Sổ cái > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ phát sinh >

Phiếu xác định tiền, tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Chứng từ này cho chép xác định khoản phải thu, phải nộp của các đối tượng phải thu phải nộp khác. NSD có thể lập nhanh Phiếu nhập kho tài sản tang vật. Tạo thuận lợi cho NSD trong quá trình hạch toán, quản lý chứng từ và lập sổ sách, báo cáo tài chính.

image180

Cách thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Sổ cái\Xác định tiền, tài sản .

Xem thêm:

-       Danh sách Chứng từ xác định tiền, tài sản

-       Thêm/Sửa Chứng từ xác định tiền, tài sản

-       Xóa Chứng từ xác định tiền, tài sản

-       Xem, in Chứng từ xác định tiền, tài sản

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.