Chứng từ nghiệp vụ khác

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Sổ cái > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ phát sinh >

Chứng từ nghiệp vụ khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Chứng từ này cho chép nhập số liệu của các nghiệp vụ kế toán tổng hợp không liên quan đến các phân hệ tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, ...

image182

Cách thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Sổ cái\Chứng từ nghiệp vụ khác .

Xem thêm:

-       Danh sách Chứng từ nghiệp vụ khác

-       Thêm/Sửa Chứng từ nghiệp vụ khác

-       Xóa Chứng từ nghiệp vụ khác

-       Xem, in chứng từ

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.