Chứng từ kết chuyển tài khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Sổ cái > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ phát sinh >

Chứng từ kết chuyển tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Cho phép NSD lập nhanh chứng từ kết chuyển tài khoản. Tạo thuận lợi cho NSD trong quá trình hạch toán, quản lý chứng từ và lập sổ sách, báo cáo tài chính.

image185

Cách thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Sổ cái\Chứng từ kết chuyển tài khoản .

Xem thêm:

-       Danh sách Chứng từ kết chuyển tài khoản

-       Thêm/Sửa Chứng từ kết chuyển tài khoản

-       Xóa chứng từ kết chuyển tài khoản

-       Xem, in chứng từ kết chuyển tài khoản

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.