Thêm/Sửa Chứng từ kết chuyển tài khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Sổ cái > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ phát sinh > Chứng từ kết chuyển tài khoản >

Thêm/Sửa Chứng từ kết chuyển tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép NSD lập và in chứng từ kết chuyển tài khoản

image187

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Diễn giải

Ghi tóm tắt nội dung chứng từ nghiệp vụ phát sinh

Kèm theo

Các quyết định, chứng từ có liên quan

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong chứng từ kết chuyển tài khoản sẽ lên sổ sách, báo cáo

Ngày CT

Ngày chứng từ lập chứng từ kết chuyển tài khoản

Số CT

Số chứng từ nghiệp vụ khác

Số bảng kê

Số Số của bảng kê chứa chứng từ kết chuyển tài khoản này.

Cách thao tác

*     Đê thêm mới một chứng từ nghiệp vụ khác

-       Kích chuột vào biểu tượng image119 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới.

-       Nhập lý do lập chứng từ kết chuyển tài khoản và thông tin kèm theo.

-       Chọn ngày chứng từ kết chuyển tài khoản và ngày hạch toán. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày chứng từ kết chuyển tài khoản

-       Nhập số của chứng từ kết chuyển tài  khoản

-       Nhập số chứng từ gốc là căn cứ để lập chứng từ gốc

-       Nhập ngày tháng năm của chứng từ gốc

-       Nhập tóm tắt nội dung của chứng từ kết chuyển tài khoản.

-       Nhập hoặc chọn loại giá trị bằng cách nhấn nút image120 ở cột Loại giá trị. Nếu chọn loại giá trị là tài sản thì nhập hoặc chọn tài sản bằng cách nhấn nút image120 ở cột tài sản, tang vật. Nếu chọn loại giá trị là tiền thì cột này sẽ bị mờ và không nhập được số liệu.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Nợ bằng cách nhấn nút image120 ở cột TK Nợ.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản Có bằng cách nhấn nút image120 ở cột TK Có

-       Nhập hoặc chọn đơn vị tính bằng cách nhấn nút image120 ở cột Đơn vị tính

-       Nhập tỷ giá của loại tiền

-       Nhập số tiền nguyên tệ của chứng từ kết chuyển tài khoản.

-       Chương trình căn cứ vào tỷ giá và số tiền chương trình sẽ tự động tính ra số tiền

-       Nhập hoặc chọn đối tượng Nợ bằng cách nhấn nút image120 ở cột Đối tượng nợ

-       Nhập hoặc chọn đối tượng Có bằng cách nhấn nút image120 ở cột Đối tượng có

-       Nhập hoặc chọn quyết đinh thi hành án Nợ bằng cách nhấn nút image120 ở cột Quyết định nợ

-       Nhập hoặc chọn quyết định thi hành án Có bằng cách nhấn nút image120 ở cột Quyết định có

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút image120 ở cột Mã thống kê

-       Kích chuột vào biểu tượng image134 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

* Sửa Chứng từ kết chuyển tài khoản

-       Kích chuột vào biểu tượng image122 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image123 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image134 để lưu thông tin vừa sửa.

Xem thêm:

-       Danh sách Chứng từ kết chuyển tài khoản

-       Xóa chứng từ kết chuyển tài khoản

-       Xem, in chứng từ kết chuyển tài khoản

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.