Khóa sổ\Bỏ khóa sổ kỳ kế toán

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Sổ cái > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ phát sinh >

Khóa sổ\Bỏ khóa sổ kỳ kế toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép khóa sổ toàn bộ chứng từ đã nhập liệu thuộc một hoặc nhiều phân hệ kế toán trong khoảng thời gian do người dùng lựa chọn. Sau khi thực hiện thao tác khoá sổ toàn bộ chứng từ từ trước ngày khóa sổ sẽ không sửa lại được. Trường hợp muốn sửa lại chứng từ phải thực hiện thao tác Bỏ khóa sổ

Các thao tác

-       Để khóa sổ kỳ kế toán, vào menu Nghiệp vụ\Sổ cái\Khóa sổ/Bỏ khóa sổ kỳ kế toán, xuất hiện hộp hội thoại:

image188

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Khóa sổ

Thực hiện khóa sổ các chứng từ

Bỏ khóa sổ

Thực hiện bỏ khóa sổ các chứng từ

Chọn ngày khóa sổ

Nhập ngày khóa sổ

Thực hiện

Thực hiện thao tác khóa sổ

Kết thúc

Kết thúc việc khóa sổ kế toán

-       Chọn ngày khóa sổ mới

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để thực hiện việc khóa sổ.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.