Nhập khẩu báo cáo

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Tổng hợp báo cáo tài chính >

Nhập khẩu báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép NSD nhập  khẩu báo cáo tài chính gồm Bảng cân đối tài khoản, Thuyết minh báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình thi hành án vào phần mềm MISA Panda.NET 2011

Cách thao tác

-       Vào menu Tệp\Nhập khẩu dữ liệu, NSD thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Loại nhập khẩu dữ liệu

image197

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 2: Chọn dữ liệu cần nhập khẩu

image198

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên têp

Tên tệp cần nhập khẩu dữ liệu

Cho phép nhập khẩu những bản ghi mới và bỏ qua những bản ghi đã tồn tại mã

Nhập khẩu dữ liệu nhưng bỏ qua những dữ liệu nhập đã nhập khẩu từ trước

Cho phép nhập khẩu những  bản ghi mới và cập nhật những bản ghi đã tồn tại mã

Nhập khẩu dữ liệu mới và cập nhật cả những dữ liệu đã tồn tại

Hủy bỏ

Không thực hiện tiếp việc nhập khẩu báo cáo tài chính

-   Nhập tên tệp lưu dữ liệu cần nhập khẩu báo cáo tài chính bằng cách tích vào biểu tượng image199

-   Sau khi chọn tên tệp lưu dữ liệu nhập khẩu thì nhấn <<Tiếp tục>> để tiến hành nhập khẩu báo cáo tài chính

Bước 3: Chọn các báo cáo tài chính cần nhập khẩu

image200

-       Tích chọn các báo cáo  mà NSD muốn nhập  khẩu, bằng cách tích vào biểu tượng image201

-       Nhấn nút <<Thựchiện>> để nhập khẩu báo cáo tài chính

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.