Ngày hạch toán

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu hệ thống >

Ngày hạch toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng:

Cho phép thay đối ngày hạch toán mặc định cho các chứng từ thêm mới

Cách thao tác:

-       Vào menu Hệ thống\Ngày hạch toán, xuất hiện hộp thoại:

image209

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Ngày hạch toán

Chọn ngày hạch toán mặc định cho các chứng từ thêm mới

Đồng ý

Áp dụng ngày hạch toán vừa chọn

Hủy bỏ

Đóng hộp thoại này, không đối ngày hạch toán

-       Chọn ngày hạch toán mới.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để áp dụng ngày hạch toán vừa chọn.

Xem thêm:

-       Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô

-       Kiểm tra dữ liệu không hợp lệ

-       Thay đổi mật khẩu

-       Quản lý người dùng

-       Nhóm người dùng

-       Phân quyền sử dụng

-       Nhật ký truy cập

-       Tùy chọn

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.