Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu hệ thống >

Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng:

Cho phép ghi sổ hoặc bỏ ghi sổ hàng loạt các chứng từ trong hệ thống

Cách thực hiện:

-       Vào menu Hệ thống\Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô, xuất hiện hộp thoại như sau:

image210

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Khoảng thời gian

Chọn khoảng thời gian của chứng từ cần ghi sổ/bỏ ghi sỏ (từ ngày ...đến ngày)

Tiền mặt tại quỹ

Tùy chọn ghi sổ/bỏ ghi sổ chứng từ thuộc phân hệ tiền mặt tại quỹ

Tiền gửi ngân hàng

Tùy chọn ghi sổ/bỏ ghi sổ chứng từ thuộc phân hệ tiền gửi ngân hàng

Tài sản – Tang vật

Tùy chọn ghi sổ/bỏ ghi sổ chứng từ thuộc phân hệ tài sản -  tang vật

Chọn tất

Chọn nhanh hoặc bỏ nhanh tất cả những phân hệ trên

Ghi sổ

Thực hiện thao tác ghi sổ chứng từ thuộc các phân hệ được chọn

Bỏ ghi

Bỏ ghi sổ chứng từ thuộc các phân hệ được chọn

Kết quả

Hiển thị kết quả của ghi sổ hoặc bỏ ghi sổ

Kết thúc

Đóng hộp thoại

-       Chọn khoảng thời gian của chứng từ cần ghi sổ/bỏ ghi sổ.

-       Chọn loại chứng từ cần ghi sổ/bỏ ghi sổ.

-       Nhấn nút <<Ghi sổ>> để ghi sổ những chứng từ trong khoảng thời gian được chọn.

-       Nhấn nút <<Bỏ ghi>> để bỏ ghi sổ những chứng từ trong khoảng thời gian được chọn.

-       Nhấn nút <<Ok >> để kết thúc việc ghi sổ hoặc bỏ ghi sổ theo lô.

Xem thêm:

-       Ngày hạch toán

-       Kiểm tra dữ liệu không hợp lệ

-       Thay đổi mật khẩu

-       Quản lý người dùng

-       Nhóm người dùng

-       Phân quyền sử dụng

-       Nhật ký truy cập

-       Tùy chọn

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.