Kiểm tra dữ liệu không hợp lệ

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu hệ thống >

Kiểm tra dữ liệu không hợp lệ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Kiểm tra các dữ liệu không hợp lệ đưa ra lý do từ đó giúp NSD có thể phát hiện ra các sai sót trong quá trình nhập dữ liệu và sửa được các sai sót đó.

Cách thực hiện:

-       Vào menu Hệ thống\Kiểm tra dữ liệu không hợp lệ, xuất hiện màn hình gồm 2 trang: Danh mục và chứng từ

image211

 

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Kiểm tra

Kiểm tra trong chương trình có dữ liệu nào không hợp lệ

Sủa

Sửa dữ liệu không hợp lệ

Kết thúc

Kết thúc việc kiểm tra dữ liệu không hợp lệ

Danh mục

Loại dữ liệu không hợp lệ là danh mục

Chứng từ

Loại dữ liệu không hợp lệ là chứng từ

Xem thêm:

-       Ngày hạch toán

-       Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô

-       Thay đổi mật khẩu

-       Quản lý người dùng

-       Nhóm người dùng

-       Phân quyền sử dụng

-       Nhật ký truy cập

-       Tùy chọn

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.