Thêm/Sửa Phân quyền

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu hệ thống > Phân quyền sử dụng >

Thêm/Sửa Phân quyền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép NSD thêm, sửa quyền sử dụng, quản lý phần mềm theo từng nội dung, phần hành kế toán.

Cách thao tác:

-       Tại màn hình phân quyền sử dụng, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ của phân quyền sử dụng, xuất hiện hộp hội thoại

image230

-       Nhập điều kiện tìm (nếu có). Nhấn nút <<Tìm>>, chọn đối tượng trong danh sách đối tượng tìm thấy, nhấn nút <<Chọn đối tượng>>, hoặc muốn bỏ đối tượng ra khỏi danh sách Đối tượng được chọn, chọn đối tượng muốn bỏ, nhấn nút <<Bỏ đối tượng>>.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để chọn đối tượng được phân quyền vào danh sách.

-       Tại trang Ma trận phân quyền, chọn chức năng phân quyền, sau đó nhấn chuột phải chọn Cấm, Cho phép hoặc Chưa phân quyền

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Loại đối tượng

Chọn đối tượng cần phân quyền sử dụng (Nhóm người dùng, Người dùng..)

Điều kiện tìm

Điều kiện tìm các đối tượng đi kèm

Tìm

Thao tác tìm đối tượng

Chọn đối tượng

Chọn đối tượng phân quyền

Đồng ý  

Cất giữ đối tượng để phân quyền  

Xem thêm:

-       Danh sách

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.