Tùy chọn chung

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Thiết lập thông tin về hệ thống >

Tùy chọn chung

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

        Cho phép thay đổi các tùy chọn áp dụng chung cho toàn hệ thống.

image34

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chế độ ghi sổ

Xác định chế độ ghi sổ cho chứng từ. Nếu chọn Cất đồng thời ghi sổ thì mỗi khi NSD nhấn nút <<Cất>> trên màn hình chi tiết của chứng từ, chứng từ đó sẽ được lưu và đồng thời được ghi sổ. Ngược lại nếu chọn Cất không ghi sổ thì chứng từ đó chỉ được lưu mà không được ghi sổ.

Cho phép chi quá số lượng tồn

Cho phép chi quá số tiền tồn trong quỹ khi hạch toán các chứng từ chi

 

Quản lý kho tài sản, tang vật

Tùy chọn cho phép xuất tài sản, tang vật quá số lượng tồn hay không. Nếu không tích chọn, tức không cho phép xuất quá số lượng tồn thì hệ thống sẽ cảnh báo mỗi khi NSD xuất tài sản, tang vật quá số lượng tồn.

Kỳ kế toán

Tháng đầu tiên của kỳ kế toán mặc định là tháng 10 NSD không thể thay đổi được thông tin này

Đồng ý

Chấp nhận những thông tin đã chọn

Hủy bỏ

Không thực hiện thao tác tùy  chọn chung

-       Thiết lập tùy chọn theo yêu cầu của cơ quan thi hành án

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và tiếp tục thiết lập các tùy chọn khác, hoặc nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và đóng hộp hội thoại.

Xem thêm:

-       Thông tin đơn vị

-       Người ký

-       Thiết lập cảnh báo

-       Định dạng số

-       Báo cáo

-       Sao lưu

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.