Người ký

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Thiết lập thông tin về hệ thống >

Người ký

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Cho phép thiết lập thông tin về người ký trên các chứng từ, sổ sách, báo cáo khi in ra.

image36

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Thủ trưởng đơn vị

Thủ trưởng của cơ quan thi hành án

Kế toán trưởng

Tên kế toán trưởng của cơ quan thi hành án

Thủ quỹ

Tên của thủ quỹ của cơ quan thi hành án

Thủ kho

Tên của thủ kho của cơ quan thi hành án

Người lập báo cáo

Tên người lập báo cáo

In tên trên báo cáo

Tùy chọn có in tên người ký vừa nhập trên các chứng từ, sổ sách báo cáo khi in ra hay không

-       Nhập tên thủ trưởng đơn vị, kế toán trưởng, thủ quỹ, ... vào các ô tương ứng.

-       Tích chọn ô In tên trên báo cáo nếu muốn in tên người ký vừa nhập trên các chứng từ, sổ sách, báo cáo khi in ra.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và tiếp tục thiết lập các tùy chọn khác.

Xem thêm:

-       Tùy chọn chung

-       Thông tin đơn vị

-       Thiết lập cảnh báo

-       Định dạng số

-       Báo cáo

-       Sao lưu

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.