Định dạng số

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Thiết lập thông tin về hệ thống >

Định dạng số

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Cho phép thay đổi định dạng về số trong hệ thống.

image38

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Ngăn cách hàng nghìn

Định dạng ký tự ngăn cách hàng nghìn trên báo cáo

Ngăn cách thập phân

Định dạng ký tự ngăn cách hàng thập phân trên báo cáo

Ngầm định

Lấy lại ngầm định về ngăn hàng nghìn và hàng thập phân

Số tiền

Định dạng về số tiền

Số chữ số sau dấu phẩy

Định dạng số chữ số sau dấu phấy của số tiền

Số âm

Cách thể hiện số tiền âm

Ký hiệu tiền tệ

Ký hiệu tiền tệ

Số dương

Cách thể hiện số dương

Số lượng

Định dạng về số lượng

Số chữ số sau dấu phẩy

Định dạng số lượng chữ số sau dấu phẩy

Số âm

Cách thể hiện số lượng âm

Xem thử

Cập nhật thay đối của định dạng số vào các VD

-       Thay đổi định dạng số cho phù hợp với yêu cầu sử dụng của cơ quan thi hành án

-       Nhấn nút <<Xem thử>> để xem định dạng mới thông qua các VD.

-       Nhấn nút <<Ngầm định>> nếu muốn quay về định dạng ngầm định của hệ thống.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và tiếp tục thiết lập các tùy chọn khác.

Xem thêm:

-       Tùy chọn chung

-       Thông tin đơn vị

-       Người ký

-       Thiết lập cảnh báo

-       Báo cáo

-       Sao lưu

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.