Báo cáo

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Thiết lập thông tin về hệ thống >

Báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Cho phép lựa chọn thông tin bản quyền sẽ hiển thị trên các báo cáo, đồng thời thay đổi phông chữ các thông tin đó khi hiển thị.

image39

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên đơn vị

Định dạng phông chữ, cỡ chữ của thông tin Tên cơ quan thi hành án hiển thị trên các chứng từ, sổ, báo cáo khi in ra

Địa chỉ

Định dạng phông chữ, cỡ chữ của thông tin Địa chỉ của cơ quan thi hành án hiển thị trên các chứng từ, sổ, báo cáo khi in ra

Đơn vị chủ quản

Định dạng phông chữ, cỡ chữ của thông tin Tên của cơ quan chủ quản hiển thị trên các chứng từ, sổ, báo cáo khi in ra

Hiển thị tên cơ quan và địa chỉ trên báo cáo

Tùy chọn cho phép hiển thị tên cơ quan và địa chỉ  của cơ quan thi hành án lên trên báo cáo

Hiển thị số điện thoại và số Fax

Tùy chọn cho phép hiển thị số điện thoại và số Fax của cơ quan thi hành án lên trên báo cáo

Hiển thị tên cơ quan chủ quản và tên công ty

Tùy chọn cho phép hiển thị tên cơ quan và địa chỉ  của cơ quan thi hành án chủ quản lên trên báo cáo

Hiển thị tên sản phẩm

Tùy chọn cho phép hiển thị tên sản phẩm lên trên các chứng từ, sổ, báo cáo khi in ra

-       Thiết lập phông chữ, cỡ chữ của thông tin Tên cơ quan thi hành án, Địa chỉ, Đơn vị chủ quản bằng cách kích chuột vào nút image40 bên phải các ô tương ứng.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và tiếp tục thiết lập các tùy chọn khác hoặc nhấn <<Hủy bỏ>> để không thực hiện tùy chọn đối với báo cáo.

Xem thêm:

-       Tùy chọn chung

-       Thông tin đơn vị

-       Người ký

-       Thiết lập cảnh báo

-       Định dạng số

-       Sao lưu

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.