Sao lưu

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Thiết lập thông tin về hệ thống >

Sao lưu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Cho phép thiết lập chế độ sao lưu tự động khi kết thúc chương trình.

image41

 

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Sao lưu

Tùy chọn về chế độ sao lưu

Tự động sao lưu khi kết thúc chương trình

Hệ thống sẽ tự động sao lưu dữ liệu mỗi khi NSD kết thúc chương trình

Không sao lưu tự động

Hệ thống sẽ không tự động sao lưu dữ liệu mỗi khi NSD kết thúc chương trình

Thư mục sao lưu

Đường dẫn tới thư mục sao lưu, ngầm định là C:\Program Files\MISA Panda 2011 Backup

-       Thiết lập các chế độ sao lưu theo nhu cầu.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và tiếp tục thiết lập các tùy chọn khác, hoặc nhấn nút <<Hủy bỏ>> để hủy bỏ việc thiết lập thông tin sao lưu.

Nếu chọn chế độ Tự động sao lưu khi kết thúc chương trình, mỗi khi NSD kết thúc chương trình hệ thống sẽ hỏi có muốn sao lưu dữ liệu trước khi kết thúc hay không.

Xem thêm:

-       Tùy chọn chung

-       Thông tin đơn vị

-       Người ký

-       Thiết lập cảnh báo

-       Định dạng số

-       Báo cáo

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.