Cập nhật chứng từ phát sinh

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Tài sản – Tang vật > Quy trình thực hiện >

Cập nhật chứng từ phát sinh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Phiếu nhập kho

-       Phiếu xuất kho

-       Phiếu chuyển kho nội bộ

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.