Chứng từ đầu vào

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Tiền gửi ngân hàng > Quy trình thực hiện >

Chứng từ đầu vào

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Giấy báo Nợ

-       Giấy báo Có

-       Lệnh chi tiền

-       Chứng từ chuyển khoản (ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, giấy chuyển khoản,…)

-       Chứng từ khác có liên quan

Xem thêm:

-       Thiết lập các danh mục.

-       Cập nhật chứng từ phát sinh

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.