Chứng từ đầu vào

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Sổ cái > Quy trình thực hiện >

Chứng từ đầu vào

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Thông tin đầu vào bao gồm: Quyết định thi hành án hoặc yêu cầu thu, Đối tượng phải thi  hành án, Đối tượng được thi hành án...

-       Chứng từ liên quan tới xác định tiền, tài sản, kết chuyển tài khoản trên các giao dịch kế toán liên quan: Phiếu thu tiền mặt, Nộp tiền vào tài khoản, Phiếu nhập kho...

-       ...

Xem thêm:

-       Thiết lập các danh mục

-       Cập nhật chứng từ phát sinh

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.