Chuyển đổi dữ liệu

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu Tệp >

Chuyển đổi dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ chương trình MISA Panda.NET 2006 và MISA Panda.NET 2008 lên MISA Panda.NET 2011

Cách thực hiện

-       Vào Menu Tệp\Chuyển đổi dữ liệu.

Xem thêm:

-       Chọn máy chủ

-       Chuyển đổi dữ liệu

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.