Chuyển đối dữ liệu từ MISA Panda.NET 2008

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu Tệp > Chuyển đổi dữ liệu > Chuyển đối dữ liệu lên 2011 >

Chuyển đối dữ liệu từ MISA Panda.NET 2008

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ chương trình MISA Panda.NET 2008 lên MISA Panda.NET 2011.

Cách thực hiện

-       Chọn máy chủ.

-       Nhấn <<Đồng ý>>, xuất hiện màn hình sau:

image300

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên CSDL cũ (2008)

Tên của cơ sở dữ liệu cũ trên chương trình MISA Panda.NET 2008

Tên cơ sở mới (2011)

Tên của cơ sở dữ liệu cũ trên chương trình MISA Panda.NET 2011

Nơi lưu CSDL mới

Địa chỉ nơi lưu cơ sở dữ liệu mới sau khi chuyển đối

Ngày bắt đầu hạch toán

Ngày bắt đầu hạch toán của chương trình

Đồng ý

Đồng ý xem báo cáo với các tham số được chọn

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Nhấn <<Đồng ý>>, chương trình sẽ tự động chuyển đối cơ sở dữ liệu lên MISA Panda.NET 2011, đồng thời xuất hiện thông báo chuyển tài khoản hạch toán.

-       Nhấn <<Yes>> để chuyển tài khoản hạch toán cho một số tài khoản, xuất hiện màn hình sau:

image301

-       NSD kích chuột chọn các tài khoản cần chuyển đổi, sau đó nhấn <<Đồng ý>> để hoàn thành việc chuyển đối tài khoản hạch toán.

-       Nhấn <<Ok>> trên màn hình thông báo để kết thúc việc chuyển đổi tài khoản hạch toán.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.