Cập nhật chứng từ phát sinh

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Sổ cái > Quy trình thực hiện >

Cập nhật chứng từ phát sinh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Phiếu xác định tiền, tài sản

-       Chứng từ nghiệp vụ khác

-       Chứng từ kêt chuyển tài khoản

-       Khóa sổ\Bỏ khóa sổ kỳ kế toán

Xem thêm:

-       Chứng từ đầu vào

-       Thiết lập các danh mục

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.