Danh mục Hệ thống tài khoản

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Danh mục Hệ thống tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Danh sách Hệ thống tài khoản

-       Thêm/Sửa Tài khoản

-       Xóa Tài khoản

-       Chuyển tài khoản hạch toán

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.