Danh mục Nhà cung cấp

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Danh mục Nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Danh sách Nhà cung cấp

-       Thêm/Sửa Nhà cung cấp

-       Xóa Nhà cung cấp

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.