Danh mục Nhóm quyết định thi hành án

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Danh mục Nhóm quyết định thi hành án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Danh sách Nhóm quyết định thi hành án

-       Thêm/Sửa Nhóm quyết định thi hành án

-       Xóa Nhóm quyết định thi hành án

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.