Danh mục Tài sản, tang vật

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Danh mục Tài sản, tang vật

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Danh sách Tài sản tang vật

-       Thêm/Sửa Tài sản tang vật

-       Xóa Tài sản tang vật

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.