Danh mục Tài khoản ngầm định

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Danh mục Tài khoản ngầm định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Danh sách Tài khoản ngầm định

-       Sửa Tài khoản ngầm định

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.