Danh mục Tài khoản ngân hàng

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Danh mục Tài khoản ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Danh sách tài khoản ngân hàng

-       Thêm/Sửa tài khoản ngân hàng

-       Xóa tài khoản ngân hàng

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.