Danh mục Ủy ban nhân dân

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Danh mục Ủy ban nhân dân

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Danh sách Ủy ban nhân dân

-       Thêm/Sửa Ủy ban nhân dân

-       Xóa Ủy ban nhân dân

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.