Danh mục Chấp hành viên

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Danh mục Chấp hành viên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Danh sách Chấp hành viên

-       Thêm/Sửa Chấp hành viên

-       Xóa Chấp hành viên

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.