Danh mục Tiền tệ

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Danh mục Tiền tệ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Danh sách Tiền tệ

-       Thêm/Sửa Tiền tệ

-       Xóa tiền tệ

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.