Giải thích ký hiệu, kiểu chữ sử dụng trong tài liệu

Navigation:  »No topics above this level«

Giải thích ký hiệu, kiểu chữ sử dụng trong tài liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Kiểu chữ

Ý nghĩa

NSD

Người sử dụng

Chú ý

Các thông tin cần chú ý trên hộp hội thoại. Người sử dụng phải đặc biệt lưu ý đến phần này.

HT

Hạch toán

CT

Chứng từ

DLKT

Dữ liệu kế toán

CSDL

Cơ sở dữ liệu

T.H.A

Thi hành án

Thanh tác nghiệp

Phần cột chạy dọc bên trái của màn hình, cho phép NSD thêm nhanh các danh mục hoặc chứng từ, hoặc xem nhanh các báo cáo liên quan,…

TK

Tài khoản

VD

Ví dụ

Danh mục\Quyết định thi hành án

Vào menu Danh mục chọn phần Quyết định thi hành án

HCSN

Hành chính sự nghiệp

Quyết định

 

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.