Kế toán Sổ cái

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 >

Kế toán Sổ cái

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Nội dung

-       Thiết lập các danh mục.

-       Cập nhật các chứng từ phát sinh

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.