Kế toán Tiền gửi ngân hàng

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 >

Kế toán Tiền gửi ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Nội dung

-       Mô hình hóa hoạt động kế toán tiền gửi ngân hàng

-       Thiết lập các danh mục.

-       Cập nhật chứng từ phát sinh

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.