Menu Tệp

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm >

Menu Tệp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Bảo trì dữ liệu

-       Xuất khẩu dữ liệu

-       Nhập khẩu dữ liệu

-       Chuyển đổi dữ liệu

-       Sao lưu dữ liệu

-       Phục hồi dữ liệu

-       Đăng ký/Gỡ bỏ dữ liệu kế toán

-       Xóa dữ liệu kế toán

-       Thông tin dữ liệu

-       Tạo dữ liệu mới

-       Đăng nhập

-       Thay đổi chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án

-       Chuyển đổi chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án

-       Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ

-       Kiểm tra tính hợp lệ của số dư

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.