Mở dữ liệu kế toán

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng >

Mở dữ liệu kế toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Vào menu Tệp\Đăng nhập, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image33

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Máy chủ

Tên máy chủ chứa Dữ liệu kế toán cần làm việc

Cơ sở dữ liệu

Tên Dữ liệu kế toán cần làm việc

Tên

Tên dùng để mở Dữ liệu kế toán (Mặc định ban đầu là ADMIN)

Mật khẩu

Mật khẩu dùng để mở Dữ liệu kế toán (Mặc định ban đầu là bỏ trống)

Quên mật khẩu

Hỗ trợ việc đăng nhập khi người sử dụng quên mật khẩu

Sử dụng chứng thực Windows

Cho phép sử dụng chứng thực của Windows - tên máy tính (computer name) hiện thời để đăng nhập. Khi tích chọn vào đây, Tên người dùng và Mật khẩu sẽ được tự động lấy theo máy tính. Người sử dụng chỉ có thể đăng nhập sử dụng chứng thực Windows thành công khi chứng thực này đã được người quản trị hệ thống nhập vào phần mềm bằng thao tác nhập Người dùng.

Đồng ý

Thực hiện mở Dữ liệu kế toán với các thông tin vừa khai báo

Hủy bỏ

Đóng hộp hội thoại, không mở Dữ liệu kế toán

Tùy chọn

Hiển thị hoặc ẩn đi các tùy chọn đăng nhập như: Quên mật khẩu, Sử dụng chứng thực Windows

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để mở Dữ liệu kế toán vừa tạo.

Hộp hội thoại Đăng nhập sẽ tự động xuất hiện sau khi người sử dụng tạo Dữ liệu kế toán thành công.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.