Mô hình hóa hoạt động kế toán tiền gửi ngân hàng

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Tiền gửi ngân hàng >

Mô hình hóa hoạt động kế toán tiền gửi ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Sơ đồ quy trình thu tiền gửi

image142

Sơ đồ quy trình rút tiền gửi

image143

Xem thêm:

-       Nội dung

-       Thiết lập các danh mục.

-       Cập nhật chứng từ phát sinh

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.