Quản lý người dùng

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu hệ thống >

Quản lý người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Nhập khẩu người dùng

-       Danh sách người dùng

-       Thêm/Sửa người dùng

-       Xóa người dùng

Xem thêm:

-       Ngày hạch toán

-       Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô

-       Kiểm tra dữ liệu không hợp lệ

-       Thay đổi mật khẩu

-       Nhóm người dùng

-       Phân quyền sử dụng

-       Nhật ký truy cập

-       Tùy chọn

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.