Thiết lập thông tin về hệ thống

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu >

Thiết lập thông tin về hệ thống

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 có chức năng Tuỳ chọn hệ thống cho phép thiết lập một số tuỳ chọn có tính ngầm định trong chương trình khi nhập số liệu hoặc khi xem báo cáo kế toán. Những tuỳ chọn này bao gồm:

-       Tùy chọn chung

-       Thông tin đơn vị

-       Người ký

-       Thiết lập cảnh báo

-       Định dạng số

-       Báo cáo

-       Sao lưu

Cách thực hiện

-       Việc thiết lập thông tin về hệ thống được thực hiện trong menu Hệ thống\Tùy chọn.

Trong phần này NSD ngầm định những thông tin thường xuyên sử dụng và thiết lập các tùy chọn cho trường hợp thường xảy ra.

Xem thêm:

-       Khai báo danh mục

-       Khai báo số dư ban đầu

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.