Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng >

Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Thiết lập thông tin về hệ thống

-       Khai báo danh mục

-       Khai báo số dư ban đầu

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.