Xóa Bản án

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Bản án >

Xóa Bản án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Để xóa một bản án, tại màn hình danh mục bản án, chọn bản án muốn xóa, nhấn nút <<Xóa>> trên thanh công cụ.

-       Nhấn nút <<Yes>> trên hộp thoại xác nhận thông tin xóa bản án.

Xem thêm:

-       Danh sách Bản án

-       Thêm/Sửa Bản án

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.