Xóa Chấp hành viên

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Chấp hành viên >

Xóa Chấp hành viên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Để xóa một chấp hành viên, tại màn hình danh sách các chấp hành viên, chọn chấp hành viên muốn xóa, nhấn nút <<Xóa>> trên thanh công cụ.

-       Nhấn nút <<Yes>> trên hộp thoại xác nhận thông tin xóa chấp hành viên.

Xem thêm:

-       Danh sách Chấp hành viên

-       Thêm/Sửa Chấp hành viên

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.