Xóa Chứng từ kết chuyển tài khoản.

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Sổ cái > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ phát sinh > Chứng từ kết chuyển tài khoản >

Xóa Chứng từ kết chuyển tài khoản.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Kích chuột vào biểu tượng image165 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image124 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

Xem thêm:

-       Danh sách Chứng từ kết chuyển tài khoản

-       Thêm/Sửa Chứng từ kết chuyển tài khoản

-       Xem, in chứng từ kết chuyển tài khoản

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.