Xóa Đối tượng được thi hành án

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Đối tượng được thi hành án >

Xóa Đối tượng được thi hành án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Để xóa một đối tượng được thi hành án, tại màn hình danh sách các đối tượng được thi hành án, chọn đối tượng cần xóa, nhấn nút <<Xóa>> trên thanh công cụ.

-       Nhấn nút <<Yes>> trên hộp thoại xác nhận thông tin xóa đối tượng.

Xem thêm:

-       Danh sách Đối tượng được thi hành án

-       Thêm/Sửa Đối tượng được thi hành án

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.