Xóa Loại án

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Loại án >

Xóa Loại án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Để xóa một loại án, tại màn hình danh mục loại bản án, chọn loại án muốn xóa, nhấn nút <<Xóa>> trên thanh công cụ.

-       Nhấn nút <<Yes>> trên hộp thoại xác nhận thông tin xóa loại án.

Xem thêm:

-       Danh sách Loại án

-       Thêm/Sửa Loại án

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.