Xóa Nhà cung cấp

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Nhà cung cấp >

Xóa Nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Để xóa một nhà cung cấp, tại màn hình danh sách các nhà cung cấp, chọn nhà cung cấp muốn xóa, nhấn nút <<Xóa>> trên thanh công cụ.

-       Nhấn nút <<Yes>> trên hộp thoại xác nhận thông tin xóa nhà cung cấp.

Xem thêm:

-       Danh sách Nhà cung cấp

-       Thêm/Sửa Nhà cung cấp

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.