Xóa Tài khoản kết chuyển

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Tài khoản kết chuyển >

Xóa Tài khoản kết chuyển

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Để xóa thông tin tài khoản kết chuyển, tại màn hình danh mục tài khoản kết chuyển, chọn tài khoản kết chuyển muốn xóa, nhấn nút <<Xóa>> trên thanh công cụ.

-       Nhấn nút <<Có>> trên hộp thoại xác nhận thông tin xóa tài khoản kết chuyển.

Xem thêm:

-       Danh sách Tài khoản kết chuyển

-       Thêm/Sửa Tài khoản kết chuyển

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.