Xóa Ủy ban nhân dân

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Ủy ban nhân dân >

Xóa Ủy ban nhân dân

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Để xóa một ủy ban nhân dân, tại màn hình danh sách các ủy ban nhân dân, chọn ủy ban nhân dân muốn xóa, nhấn nút <<Xóa>> trên thanh công cụ.

-       Nhấn nút <<Yes>> trên hộp thoại xác nhận thông tin xóa ủy ban nhân dân.

Xem thêm:

-       Danh sách Ủy ban nhân dân

-       Thêm/Sửa Ủy ban nhân dân

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.